Previous 200 Entries31093. ستی 31094. ستی 31095. ستی 31096. ستی 31097. ستی 31098. ستی31099. ستی 31100. ستیا 31101. ستیا 31102. ستیا 31103. ستیا 31104. ستیاپن 31105. ستیاپن 31106. ستیاپنا 31107. ستیاپنا 31108. ستیاتما 31109. ستیاناس 31110. ستیانرت 31111. ستیتا 31112. ستیتا 31113. ستیتا 31114. ستیتو 31115. ستیتو 31116. ستیتو 31117. ستیچھا 31118. ستیچھا 31119. ستیچھن 31120. ستیچھن 31121. ستیرتھہ 31122. ستیرتھیہ 31123. ستیز 31124. ستیزہ 31125. ستیك 31126. ستیكشنہ 31127. ستیل 31128. ستیل 31129. ستیلا 31130. ستیلا 31131. ستیلك 31132. ستیم 31133. ستین 31134. ستین 31135. ستیہ 31136. ستیہ 31137. ستیہا 31138. ستیوار 31139. ستیوار 31140. ستیواڑ 31141. ستیواڑ 31142. سٹ 31143. سٹ 31144. سٹا 31145. سٹا 31146. سٹا 31147. سٹا 31148. سٹاسٹ 31149. سٹانا 31150. سٹاو 31151. سٹپٹانا 31152. سٹرپٹر 31153. سٹك 31154. سٹكا 31155. سٹكاءی 31156. سٹكاري 31157. سٹكالا 31158. سٹكانا 31159. سٹكن 31160. سٹكنا 31161. سٹكنا 31162. سٹكنی 31163. سٹل 31164. سٹل 31165. سٹلو 31166. سٹلی 31167. سٹلی 31168. سٹنا 31169. سٹھا 31170. سٹھاءی 31171. سٹھام 31172. سٹھانی 31173. سٹھتا 31174. سٹھنی 31175. سٹھہ 31176. سٹھورا 31177. سٹھی 31178. سٹھی 31179. سٹھی 31180. سٹھی 31181. سٹھیانا 31182. سٹی 31183. سٹی 31184. سٹی 31185. سٹی 31186. سٹیا 31187. سٹیا 31188. سٹیشن 31189. سٹیك 31190. سج 31191. سج 31192. سجا 31193. سجا 31194. سجا 31195. سجاءی 31196. سجات 31197. سجات 31198. سجاتی 31199. سجاتی 31200. سجاتیہ 31201. سجاد 31202. سجادہ 31203. سجاك 31204. سجان 31205. سجانا 31206. سجانا 31207. سجانا 31208. سجاو 31209. سجاو 31210. سجاوٹ 31211. سجاوٹ 31212. سجایا 31213. سجدات 31214. سجدہ 31215. سجس 31216. سجسی 31217. سجع 31218. سجگ 31219. سجل 31220. سجل 31221. سجل 31222. سجلا 31223. سجن 31224. سجن 31225. سجن 31226. سجنا 31227. سجنا 31228. سجنا 31229. سجنا 31230. سجنا 31231. سجنات 31232. سجنات 31233. سجنان 31234. سجنان 31235. سجنانتا 31236. سجنانی 31237. سجنتا 31238. سجنجل 31239. سجنی 31240. سجھاءی 31241. سجھانا 31242. سجھانا 31243. سجھنا 31244. سجو 31245. سجوانا 31246. سجوٹی 31247. سجود 31248. سجوگ 31249. سجوون 31250. سجی 31251. سجیا 31252. سجیل 31253. سجیلا 31254. سجیہ 31255. سجیو 31256. سجیون 31257. سچ 31258. سچ 31259. سچا 31260. سچا 31261. سچاءی 31262. سچاءی 31263. سچاءی 31264. سچاپن 31265. سچارو 31266. سچال 31267. سچان 31268. سچانا 31269. سچاهٹ 31270. سچاهٹ 31271. سچاوٹ 31272. سچاوٹ 31273. سچت 31274. سچتا 31275. سچتاءی 31276. سچدانند 31277. سچراچر 31278. سچرت 31279. سچك 31280. سچكار 31281. سچكنا 31282. سچل 31283. سچل 31284. سچنا 31285. سچنت 31286. سچنتا 31287. سچنتت 31288. سچھا 31289. سچھك 31290. سچھند 31291. سچو 31292. سچو
«
Previous

ستی

»
Next
सती satī(f. of sat), adj. & s.f. Virtuous, true, chaste, constant, faithful;—a virtuous wife; the faithful wife who burns herself with her husband's corpse; an epithet of the goddess Durgāor Pārvatī;—the ceremony of a widow burning herself on her husband's funeral pile:—satī-kapaṭ, s.f. (m. ?) The dissimulation of Pārvatīwhen she went to Rām-ćandr pretending that she was Sītā:—satī-maṭh, s.m. and satī-wāṛ, s.f. A burning-ground, a place where a widow (satī) has been burned; tomb, grave (of a satī).

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.