Previous 200 Entries31061. ستو 31062. ستو 31063. ستو 31064. ستو 31065. ستو 31066. ستوا31067. ستوا 31068. ستواسا 31069. ستوان 31070. ستوانا 31071. ستوانسا 31072. ستوپل 31073. ستوت 31074. ستوتا 31075. ستوتا 31076. ستوتر 31077. ستوتري 31078. ستوتري 31079. ستوتلا 31080. ستودہ 31081. ستور 31082. ستور 31083. ستورتا 31084. ستوڑا 31085. ستوگن 31086. ستون 31087. ستون 31088. ستونتا 31089. ستونچا 31090. ستوہ 31091. ستوہ 31092. ستی 31093. ستی 31094. ستی 31095. ستی 31096. ستی 31097. ستی 31098. ستی 31099. ستی 31100. ستیا 31101. ستیا 31102. ستیا 31103. ستیا 31104. ستیاپن 31105. ستیاپن 31106. ستیاپنا 31107. ستیاپنا 31108. ستیاتما 31109. ستیاناس 31110. ستیانرت 31111. ستیتا 31112. ستیتا 31113. ستیتا 31114. ستیتو 31115. ستیتو 31116. ستیتو 31117. ستیچھا 31118. ستیچھا 31119. ستیچھن 31120. ستیچھن 31121. ستیرتھہ 31122. ستیرتھیہ 31123. ستیز 31124. ستیزہ 31125. ستیك 31126. ستیكشنہ 31127. ستیل 31128. ستیل 31129. ستیلا 31130. ستیلا 31131. ستیلك 31132. ستیم 31133. ستین 31134. ستین 31135. ستیہ 31136. ستیہ 31137. ستیہا 31138. ستیوار 31139. ستیوار 31140. ستیواڑ 31141. ستیواڑ 31142. سٹ 31143. سٹ 31144. سٹا 31145. سٹا 31146. سٹا 31147. سٹا 31148. سٹاسٹ 31149. سٹانا 31150. سٹاو 31151. سٹپٹانا 31152. سٹرپٹر 31153. سٹك 31154. سٹكا 31155. سٹكاءی 31156. سٹكاري 31157. سٹكالا 31158. سٹكانا 31159. سٹكن 31160. سٹكنا 31161. سٹكنا 31162. سٹكنی 31163. سٹل 31164. سٹل 31165. سٹلو 31166. سٹلی 31167. سٹلی 31168. سٹنا 31169. سٹھا 31170. سٹھاءی 31171. سٹھام 31172. سٹھانی 31173. سٹھتا 31174. سٹھنی 31175. سٹھہ 31176. سٹھورا 31177. سٹھی 31178. سٹھی 31179. سٹھی 31180. سٹھی 31181. سٹھیانا 31182. سٹی 31183. سٹی 31184. سٹی 31185. سٹی 31186. سٹیا 31187. سٹیا 31188. سٹیشن 31189. سٹیك 31190. سج 31191. سج 31192. سجا 31193. سجا 31194. سجا 31195. سجاءی 31196. سجات 31197. سجات 31198. سجاتی 31199. سجاتی 31200. سجاتیہ 31201. سجاد 31202. سجادہ 31203. سجاك 31204. سجان 31205. سجانا 31206. سجانا 31207. سجانا 31208. سجاو 31209. سجاو 31210. سجاوٹ 31211. سجاوٹ 31212. سجایا 31213. سجدات 31214. سجدہ 31215. سجس 31216. سجسی 31217. سجع 31218. سجگ 31219. سجل 31220. سجل 31221. سجل 31222. سجلا 31223. سجن 31224. سجن 31225. سجن 31226. سجنا 31227. سجنا 31228. سجنا 31229. سجنا 31230. سجنا 31231. سجنات 31232. سجنات 31233. سجنان 31234. سجنان 31235. سجنانتا 31236. سجنانی 31237. سجنتا 31238. سجنجل 31239. سجنی 31240. سجھاءی 31241. سجھانا 31242. سجھانا 31243. سجھنا 31244. سجو 31245. سجوانا 31246. سجوٹی 31247. سجود 31248. سجوگ 31249. سجوون 31250. سجی 31251. سجیا 31252. سجیل 31253. سجیلا 31254. سجیہ 31255. سجیو 31256. سجیون 31257. سچ 31258. سچ 31259. سچا 31260. سچا
«
Previous

ستوا

»
Next
सतुआ satu`ā[Prk. सƣुओ; S. सƠुकः], s.m. The flour of barley, gram, etc. (parched before it is ground), parched grain reduced to meal, ptisan;—satu`ā, adj. Pulverable, free from threads or fibres (applied to a kind of ginger, e.g. satu`ābaitrā):—sattū-ḵẖura, adj. & s.m. Pæderastes, pædicator, præposteræ veneri addictus:—satu`ā-saṅkrānt, s.f. The entering of the sun into Aries, on which day the meal of parched grain is distributed to Brāhmaṇs.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.