Previous 200 Entries29351. روانہ 29352. روانی 29353. روءی 29354. روءی 29355. روءی 29356. روءیا29357. روایات 29358. روایت 29359. روءیدگی 29360. روءیدہ 29361. روءین 29362. روءیہا 29363. روب 29364. روباہ 29365. روبرو 29366. روبكار 29367. روبہ 29368. روپ 29369. روپ 29370. روپ 29371. روپا 29372. روپا 29373. روپت 29374. روپر 29375. روپك 29376. روپن 29377. روپنا 29378. روپنا 29379. روپہ 29380. روپہرا 29381. روپہرا 29382. روپہلا 29383. روپہلا 29384. روپہنا 29385. روپی 29386. روپیا 29387. روپیہ 29388. روت 29389. روت 29390. روت 29391. روت 29392. روتا 29393. روتاءی 29394. روتھہ 29395. روٹ 29396. روٹا 29397. روٹنا 29398. روٹھا 29399. روٹھاروٹھی 29400. روٹھنا 29401. روٹھنی 29402. روٹی 29403. روٹیا 29404. روج 29405. روج 29406. روج 29407. روج 29408. روج 29409. روجڑا 29410. روجڑا 29411. روجھا 29412. روجھنا 29413. روجھہ 29414. روچك 29415. روچن 29416. روچنا 29417. روچنا 29418. روچنی 29419. روچھہ 29420. روح 29421. روحانی 29422. روحانیت 29423. رود 29424. رود 29425. رودا 29426. روداد 29427. رودر 29428. رودرتا 29429. رودري 29430. رودن 29431. رودنا 29432. رودہ 29433. رودهن 29434. رودهنا 29435. رودهہ 29436. روڈهنا 29437. رور 29438. رور 29439. رور 29440. رورا 29441. رورا 29442. روراٹ 29443. رورو 29444. روروكر 29445. روري 29446. روز 29447. روزانہ 29448. روزگار 29449. روزگاري 29450. روزمرہ 29451. روزن 29452. روزہ 29453. روزي 29454. روزینہ 29455. روڑا 29456. روڑها 29457. روڑها 29458. روڑهاپن 29459. روڑهہ 29460. روڑهہ 29461. روڑهہ 29462. روڑهی 29463. روڑي 29464. روس 29465. روس 29466. روس 29467. روس 29468. روس 29469. روسا 29470. روسا 29471. روسپی 29472. روستا 29473. روستا 29474. روستاي 29475. روستاي 29476. روستی 29477. روستی 29478. روستی 29479. روسل 29480. روسل 29481. روسل 29482. روسلی 29483. روسلی 29484. روسلی 29485. روسنا 29486. روسی 29487. روسیاہ 29488. روسیل 29489. روش 29490. روش 29491. روشت 29492. روشن 29493. روشن 29494. روشنا 29495. روشناءی 29496. روشنی 29497. روشی 29498. روضہ 29499. روغن 29500. روغنی 29501. روك 29502. روك 29503. روك 29504. روكڑ 29505. روكڑا 29506. روكڑا 29507. روكڑا 29508. روكڑي 29509. روكڑي 29510. روكڑیا 29511. روكڑیا 29512. روكن 29513. روكن 29514. روكنا 29515. روكھا 29516. روكھا 29517. روكھا 29518. روكھاءی 29519. روكھاپن 29520. روكھانی 29521. روكھڑ 29522. روكھڑا 29523. روكھڑا 29524. روكھڑي 29525. روكھڑي 29526. روكھن 29527. روكھہ 29528. روكھہ 29529. روكھہ 29530. روكھہ 29531. روكھہ 29532. روكھی 29533. روكو 29534. روگ 29535. روگی 29536. روگیا 29537. روگیل 29538. روگیل 29539. روگیلا 29540. روگیلا 29541. رول 29542. رول 29543. رول 29544. رول 29545. رول 29546. رولا 29547. رولا 29548. رولا 29549. رولاب 29550. رولانا
«
Previous

روءیا

»
Next
रूइया rū`iyā, रूईया rū`īyā[rū`ī, q.v.+Prk. इओ=S. इकः], s.m. A seller of cotton, a cotton-merchant (=rū`īhā).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.