Previous 200 Entries27104. دونگڑا 27105. دونو 27106. دونون 27107. دوها 27108. دوهاءی 27109. دوهاجو27110. دوهان 27111. دوهاو 27112. دوهتا 27113. دوهتر 27114. دوهتري 27115. دوهتی 27116. دوهچہ 27117. دوهد 27118. دوهر 27119. دوهر 27120. دوهرا 27121. دوهراءی 27122. دوهرانا 27123. دوهراو 27124. دوهراوا 27125. دوهري 27126. دوهڑكا 27127. دوهل 27128. دوهلا 27129. دوهلی 27130. دوهن 27131. دوهن 27132. دوهنا 27133. دوهنی 27134. دوهی 27135. دوهیا 27136. دوهیا 27137. دوو 27138. دوو 27139. دووداس 27140. دوي 27141. دوي 27142. دوي 27143. دویا 27144. دویاگنی 27145. دویپ 27146. دویپی 27147. دویپیہ 27148. دویت 27149. دویدهہ 27150. دویرتھہ 27151. دویش 27152. دویشی 27153. دویشیتا 27154. دویشیہ 27155. دویم 27156. دویمین 27157. دویہ 27158. دویو 27159. دویودهیہ 27160. دي 27161. دي 27162. دي 27163. دیا 27164. دیا 27165. دیا 27166. دیا 27167. دیا 27168. دیار 27169. دیارا 27170. دیارا 27171. دیاڑا 27172. دیاڑا 27173. دیاڑا 27174. دیال 27175. دیالتا 27176. دیالتا 27177. دیالتو 27178. دیالتو 27179. دیالو 27180. دیان 27181. دیانت 27182. دیاوان 27183. دیاوان 27184. دیایت 27185. دیایت 27186. دیبا 27187. دیباجہ 27188. دیباچہ 27189. دیباہ 27190. دیبدار 27191. دیبرا 27192. دیبق 27193. دیبق 27194. دیبہ 27195. دیبہ 27196. دیبی 27197. دیبی 27198. دیپ 27199. دیپ 27200. دیپالی 27201. دیپتہ 27202. دیپتی 27203. دیپك 27204. دیپكا 27205. دیپن 27206. دیپنا 27207. دیپیمان 27208. دیت 27209. دیت 27210. دیت 27211. دیت 27212. دیتا 27213. دیتلا 27214. دیتن 27215. دیتی 27216. دیتیہ 27217. دیتیہ 27218. دیٹ 27219. دیٹھنا 27220. دیٹھہ 27221. دیٹھی 27222. دیجا 27223. دیجو 27224. دیجور 27225. دیچھا 27226. دیچھت 27227. دید 27228. دید 27229. دیدار 27230. دیدارو 27231. دیدن 27232. دیدنی 27233. دیدہ 27234. دیدہ 27235. دیدهت 27236. دیدهت 27237. دیدهتی 27238. دیدهتی 27239. دیدهو 27240. دیدیپیمان 27241. دي دینا 27242. دیر 27243. دیر 27244. دیرا 27245. دیرگھكا 27246. دیرگھہ 27247. دیروز 27248. دیروزہ 27249. دیري 27250. دیري 27251. دیرین 27252. دیرینہ 27253. دیڑ 27254. دیس 27255. دیسا 27256. دیساچار 27257. دیسارنا 27258. دیساور 27259. دیساور 27260. دیساوري 27261. دیساوري 27262. دیسنا 27263. دیسو 27264. دیسوال 27265. دیسے 27266. دیسی 27267. دیسی 27268. دیش 27269. دیشاكھہ 27270. دیشاور 27271. دیشاور 27272. دیشاوري 27273. دیشاوري 27274. دیشب 27275. دیشكار 27276. دیشكار 27277. دیشكاري 27278. دیشكاري 27279. دیشنی 27280. دیشی 27281. دیشیہ 27282. دیشیہ 27283. دیشیہ 27284. دیغ 27285. دیكشا 27286. دیكشت 27287. دیكشتا 27288. دیكشتا 27289. دیكشتري 27290. دیكشتري 27291. دیكھا 27292. دیكھا 27293. دیكھاءی 27294. دیكھانا 27295. دیكھت 27296. دیكھت 27297. دیكھت 27298. دیكھتا 27299. دیكھتا 27300. دیكھلانا 27301. دیكھن 27302. دیكھنا 27303. دیكھنا
«
Previous

دوهاجو

»
Next
dūhājū, s.m. A widower who marries again (cf. dojhāand dūj-bar).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.