Previous 200 Entries27077. دولتی 27078. دولچہ 27079. دولكا 27080. دولم 27081. دولہ 27082. دولھا27083. دولھن 27084. دوم 27085. دومٹ 27086. دومہ 27087. دومین 27088. دون 27089. دون 27090. دون 27091. دون 27092. دون 27093. دونا 27094. دونا 27095. دونا 27096. دونجا 27097. دوند 27098. دوند 27099. دوندوہ 27100. دونر 27101. دونكنا 27102. دونكی 27103. دونگرا 27104. دونگڑا 27105. دونو 27106. دونون 27107. دوها 27108. دوهاءی 27109. دوهاجو 27110. دوهان 27111. دوهاو 27112. دوهتا 27113. دوهتر 27114. دوهتري 27115. دوهتی 27116. دوهچہ 27117. دوهد 27118. دوهر 27119. دوهر 27120. دوهرا 27121. دوهراءی 27122. دوهرانا 27123. دوهراو 27124. دوهراوا 27125. دوهري 27126. دوهڑكا 27127. دوهل 27128. دوهلا 27129. دوهلی 27130. دوهن 27131. دوهن 27132. دوهنا 27133. دوهنی 27134. دوهی 27135. دوهیا 27136. دوهیا 27137. دوو 27138. دوو 27139. دووداس 27140. دوي 27141. دوي 27142. دوي 27143. دویا 27144. دویاگنی 27145. دویپ 27146. دویپی 27147. دویپیہ 27148. دویت 27149. دویدهہ 27150. دویرتھہ 27151. دویش 27152. دویشی 27153. دویشیتا 27154. دویشیہ 27155. دویم 27156. دویمین 27157. دویہ 27158. دویو 27159. دویودهیہ 27160. دي 27161. دي 27162. دي 27163. دیا 27164. دیا 27165. دیا 27166. دیا 27167. دیا 27168. دیار 27169. دیارا 27170. دیارا 27171. دیاڑا 27172. دیاڑا 27173. دیاڑا 27174. دیال 27175. دیالتا 27176. دیالتا 27177. دیالتو 27178. دیالتو 27179. دیالو 27180. دیان 27181. دیانت 27182. دیاوان 27183. دیاوان 27184. دیایت 27185. دیایت 27186. دیبا 27187. دیباجہ 27188. دیباچہ 27189. دیباہ 27190. دیبدار 27191. دیبرا 27192. دیبق 27193. دیبق 27194. دیبہ 27195. دیبہ 27196. دیبی 27197. دیبی 27198. دیپ 27199. دیپ 27200. دیپالی 27201. دیپتہ 27202. دیپتی 27203. دیپك 27204. دیپكا 27205. دیپن 27206. دیپنا 27207. دیپیمان 27208. دیت 27209. دیت 27210. دیت 27211. دیت 27212. دیتا 27213. دیتلا 27214. دیتن 27215. دیتی 27216. دیتیہ 27217. دیتیہ 27218. دیٹ 27219. دیٹھنا 27220. دیٹھہ 27221. دیٹھی 27222. دیجا 27223. دیجو 27224. دیجور 27225. دیچھا 27226. دیچھت 27227. دید 27228. دید 27229. دیدار 27230. دیدارو 27231. دیدن 27232. دیدنی 27233. دیدہ 27234. دیدہ 27235. دیدهت 27236. دیدهت 27237. دیدهتی 27238. دیدهتی 27239. دیدهو 27240. دیدیپیمان 27241. دي دینا 27242. دیر 27243. دیر 27244. دیرا 27245. دیرگھكا 27246. دیرگھہ 27247. دیروز 27248. دیروزہ 27249. دیري 27250. دیري 27251. دیرین 27252. دیرینہ 27253. دیڑ 27254. دیس 27255. دیسا 27256. دیساچار 27257. دیسارنا 27258. دیساور 27259. دیساور 27260. دیساوري 27261. دیساوري 27262. دیسنا 27263. دیسو 27264. دیسوال 27265. دیسے 27266. دیسی 27267. دیسی 27268. دیش 27269. دیشاكھہ 27270. دیشاور 27271. دیشاور 27272. دیشاوري 27273. دیشاوري 27274. دیشب 27275. دیشكار 27276. دیشكار
«
Previous

دولھا

»
Next
दल्ल्हा ू dūlhā, = H دولہ दलह ू dūlah, s.m.=dulhā, q.v.
Origin: Hindi

Comments: 1

  1. On 24/07/2017 - 06:45

    دولھا

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.