Previous 200 Entries26614. دهوانرا 26615. دهوانسا 26616. دهوانكش 26617. دهوءی 26618. دهوءی 26619. دهوب26620. دهوبن 26621. دهوبن 26622. دهوبنی 26623. دهوبنی 26624. دهوبی 26625. دهوپ 26626. دهوپ 26627. دهوپ 26628. دهوپنا 26629. دهوپیلیان 26630. دهوت 26631. دهوت 26632. دهوت 26633. دهوتا 26634. دهوتا 26635. دهوتر 26636. دهوتر 26637. دهوترا 26638. دهوتري 26639. دهوتنا 26640. دهوتی 26641. دهوتی 26642. دهوج 26643. دهوج 26644. دهوجا 26645. دهوجا 26646. دهوجن 26647. دهوجی 26648. دهودهاكر 26649. دهودهو 26650. دهور 26651. دهور 26652. دهور 26653. دهورا 26654. دهورا 26655. دهورا 26656. دهورا 26657. دهورت 26658. دهورتتا 26659. دهورتتا 26660. دهورتتو 26661. دهورتتو 26662. دهورتك 26663. دهوردهانی 26664. دهوردهانی 26665. دهورسنجھا 26666. دهوركٹ 26667. دهوركی 26668. دهورنی 26669. دهوري 26670. دهوري 26671. دهوري 26672. دهوري 26673. دهوري 26674. دهوري 26675. دهوریابیلا 26676. دهوریاملار 26677. دهوریانا 26678. دهوڑ 26679. دهوسا 26680. دهوسادهاسی 26681. دهوسر 26682. دهوسنا 26683. دهوك 26684. دهوكا 26685. دهوكا 26686. دهوكا 26687. دهوكر 26688. دهوكنا 26689. دهوكنا 26690. دهوكنی 26691. دهوكھا 26692. دهول 26693. دهول 26694. دهول 26695. دهول 26696. دهولا 26697. دهولا 26698. دهولاءی 26699. دهولاءی 26700. دهولاپن 26701. دهولانا 26702. دهولت 26703. دهولك 26704. دهولی 26705. دهولی 26706. دهولیا 26707. دهولیانا 26708. دهوم 26709. دهوم 26710. دهوما 26711. دهومر 26712. دهومرا 26713. دهومرا 26714. دهوملا 26715. دهوملا 26716. دهوملا 26717. دهومی 26718. دهون 26719. دهون 26720. دهون 26721. دهون 26722. دهون 26723. دهون 26724. دهونا 26725. دهونا 26726. دهونارا 26727. دهونان 26728. دهونت 26729. دهونتال 26730. دهونتالی 26731. دهونٹی 26732. دهونج 26733. دهونچا 26734. دهوندها 26735. دهوندهر 26736. دهوندهرا 26737. دهوندهوكار 26738. دهوندهوكار 26739. دهوندهوكار 26740. دهوندهونكار 26741. دهوندهونكار 26742. دهوندهونكار 26743. دهوندهونكال 26744. دهوندهونكال 26745. دهوندهونكال 26746. دهونڈا 26747. دهونڈا 26748. دهونڈال 26749. دهونڈي 26750. دهونڈي 26751. دهونرا 26752. دهونس 26753. دهونس 26754. دهونسا 26755. دهونست 26756. دهونسن 26757. دهونسنا 26758. دهونسی 26759. دهونسی 26760. دهونسیا 26761. دهونك 26762. دهونك 26763. دهونكا 26764. دهونكنا 26765. دهونكنی 26766. دهونكی 26767. دهونوا 26768. دهونوارا 26769. دهونوارانا 26770. دهونوالا 26771. دهونوان 26772. دهونور 26773. دهونی 26774. دهونی 26775. دهونی 26776. دهونی 26777. دهوها 26778. دهووا 26779. دهووت 26780. دهوون 26781. دهوونا 26782. دهویا 26783. دهویا 26784. دهی 26785. دهے 26786. دهی 26787. دهی 26788. دهی 26789. دهی 26790. دهی 26791. دهی 26792. دهیا 26793. دهیا 26794. دهیا 26795. دهیاڑان 26796. دهیام 26797. دهیان 26798. دهیانا 26799. دهیانا 26800. دهیانگی 26801. دهیانون 26802. دهیانی 26803. دهیانی 26804. دهیانیہ 26805. دهیاونا 26806. دهیاونا 26807. دهیاونون 26808. دهیاونون 26809. دهیج 26810. دهیجا 26811. دهیدا 26812. دهے دهے 26813. دهیر
«
Previous

دهوب

»
Next
धोब dhob[v.n. fr. dhobnā= dhownā(=dhonā);—or dho (nā)+āb= Prk. एअव्वं =S. (इ)तव्यं], s.m. Washing; a wash:—dhob paṛnā, v.n. To be washed (=dhoyāor dho`ājānā).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.