Previous 200 Entries26012. دمنك 26013. دمنو 26014. دمنی 26015. دمنیہ 26016. دمہ 26017. دموست26018. دموي 26019. دمی 26020. دمیدگی 26021. دمیدہ 26022. دمینتی 26023. دمیہ 26024. دن 26025. دﭤﻬﻮن 26026. دﭤﻬﻮن 26027. دنا 26028. دنا 26029. دنا 26030. دناءت 26031. دناءی 26032. دناتی 26033. دنادن 26034. دنایت 26035. دنب 26036. دنبال 26037. دنبالا 26038. دنبالہ 26039. دنبل 26040. دنبہ 26041. دنت 26042. دنتاولی 26043. دنتر 26044. دنتھل 26045. دنتھلا 26046. دنتو 26047. دنتوا 26048. دنتی 26049. دنتی 26050. دنتی 26051. دنتیل 26052. دنتیلا 26053. دنتیہ 26054. دنج 26055. دند 26056. دند 26057. دند 26058. دندا 26059. دندارو 26060. دندان 26061. دندانہ 26062. دندبھی 26063. دندكا 26064. دندم 26065. دندمار 26066. دندنانا 26067. دندو 26068. دنڈ 26069. دنڈا 26070. دنڈایمان 26071. دنڈت 26072. دنڈك 26073. دنڈكا 26074. دنڈن 26075. دنڈنا 26076. دنڈنیہ 26077. دنڈوت 26078. دنڈي 26079. دنڈي 26080. دنڈیہ 26081. دنس 26082. دنش 26083. دنشت 26084. دنشٹرا 26085. دنشٹري 26086. دنشك 26087. دنشن 26088. دنشی 26089. دنشیر 26090. دنكا 26091. دنكا 26092. دنكر 26093. دنگ 26094. دنگا 26095. دنگانی 26096. دنگءی 26097. دنگري 26098. دنگست 26099. دنگل 26100. دنگیت 26101. دنو 26102. دنوندها 26103. دنوندهہ 26104. دنوندهی 26105. دنوندي 26106. دنی 26107. دنی 26108. دنیا 26109. دنیا 26110. دنیاوي 26111. دنیت 26112. دنیوي 26113. دہ 26114. دﭼﻬہ 26115. دﭼﻬہ 26116. دہ 26117. دہ 26118. دہ 26119. دہ 26120. دها 26121. دهاءی 26122. دهاءی 26123. دهاءی 26124. دهاءی 26125. دهاءین 26126. دهابا 26127. دهابري 26128. دهابھاءی 26129. دهاپ 26130. دهاپنا 26131. دهات 26132. دهات 26133. دهاتا 26134. دهاتپ 26135. دهاتركا 26136. دهاتري 26137. دهاتري 26138. دهاتري 26139. دهاتكی 26140. دهاتو 26141. دهاتی 26142. دهاٹی 26143. دهاڈا 26144. دهار 26145. دهار 26146. دهار 26147. دهارا 26148. دهارت 26149. دهارتا 26150. دهارس 26151. دهارشٹ 26152. دهارك 26153. دهارمك 26154. دهارمكتا 26155. دهارمكتو 26156. دهارن 26157. دهارنا 26158. دهارنا 26159. دهارنا 26160. دهارنی 26161. دهاري 26162. دهاري 26163. دهاري 26164. دهاڑ 26165. دهاڑ 26166. دهاڑا 26167. دهاڑا 26168. دهاڑنا 26169. دهاك 26170. دهاك 26171. دهاك 26172. دهاك 26173. دهاكا 26174. دهاكا 26175. دهاكر 26176. دهاكرا 26177. دهاكھا 26178. دهاكھا 26179. دهاكھہ 26180. دهاگا 26181. دهالا 26182. دهام 26183. دهام 26184. دهاما 26185. دهامن 26186. دهامن 26187. دهامنی 26188. دهاموت 26189. دهامی 26190. دهامیان 26191. دهان 26192. دهان 26193. دهانا 26194. دهانا 26195. دهانا 26196. دهانا 26197. دهانا 26198. دهانا 26199. دهاندل 26200. دهاندلی 26201. دهاندلیا 26202. دهاندهل 26203. دهاندهلپنا 26204. دهاندهلی 26205. دهاندهنا 26206. دهانس 26207. دهانسنا 26208. دهانسی 26209. دهانشك 26210. دهانشكا 26211. دهانك
«
Previous

دموست

»
Next
दमवःत damwast, s.m. Name of a low tribe of Rājpūts in the Benares district.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.