Previous 200 Entries25208. دبگر 25209. دبل 25210. دبل 25211. دبلا 25212. دبلا 25213. دبلاءی25214. دبلاپا 25215. دبلاپا 25216. دبلاپا 25217. دبلاپا 25218. دبلاپن 25219. دبلاپنا 25220. دبلاپنا 25221. دبلاپنا 25222. دبلانا 25223. دبنا 25224. دبنگ 25225. دبنگ 25226. دبنگا 25227. دبنگا 25228. دبھاسیا 25229. دبھاسیا 25230. دبھاشیا 25231. دبھاشیا 25232. دبھاكھی 25233. دبھاگیتا 25234. دبھك 25235. دبوچنا 25236. دبور 25237. دبوس 25238. دبوس 25239. دبوسا 25240. دبوسنا 25241. دبوسہ 25242. دبونی 25243. دبے 25244. دبیا 25245. دبیر 25246. دبیز 25247. دبیقی 25248. دبیل 25249. دبیلا 25250. دبیہ 25251. دبیہرا 25252. دبیہري 25253. دپت 25254. دپٹ 25255. دپٹا 25256. دپٹانا 25257. دپٹنا 25258. دپدپانا 25259. دپدپاهٹ 25260. دپستا 25261. دپو 25262. دت 25263. دت 25264. دت 25265. دتا 25266. دتا 25267. دتا 25268. دتار 25269. دتانا 25270. دترا 25271. دتك پتر 25272. دتنا 25273. دتوءی 25274. دتون 25275. دتی 25276. دتی 25277. دتی 25278. دتی 25279. دتی 25280. دتیا 25281. دتیہ 25282. دٹا 25283. دج 25284. دجال 25285. دچ 25286. دچھن 25287. دچھنا 25288. دچھنا 25289. دچھی 25290. دچھی 25291. دخ 25292. دخ 25293. دخان 25294. دخان 25295. دخت 25296. دختر 25297. دخترك 25298. دخترك 25299. دخمہ 25300. دخمہ 25301. دخول 25302. دخیل 25303. دد 25304. دد 25305. ددا 25306. ددچھر 25307. ددچھر 25308. ددرو 25309. ددري 25310. ددري 25311. ددكنا 25312. ددلانا 25313. ددلانا 25314. ددها 25315. ددهار 25316. ددهاري 25317. ددهاري 25318. ددهچھر 25319. ددهچھر 25320. ددهشو 25321. ددهشو 25322. ددهكنا 25323. ددهہ 25324. ددهی 25325. ددهی 25326. ددهی 25327. ددهی 25328. ددهیانی 25329. ددهیشو 25330. ددهیل 25331. ددهیل 25332. ددوڑا 25333. ددیا 25334. ددیال 25335. ددیال 25336. دڈوكنا 25337. دﺛﺎر 25338. دﺛﺎر 25339. در 25340. در 25341. در 25342. در 25343. در 25344. در 25345. در 25346. در 25347. درا 25348. درا 25349. دراءی 25350. دراج 25351. دراج 25352. درار 25353. درار 25354. دراز 25355. دراز 25356. دراز 25357. درازي 25358. دراڑ 25359. دراڑ 25360. دراكشا 25361. دراكشا 25362. دراكہ 25363. دراگھما 25364. دراگھما 25365. درامد 25366. دران 25367. دران 25368. درانا 25369. درانا 25370. درانت 25371. درانتی 25372. درانی 25373. دراهم 25374. دراو 25375. دراو 25376. دراوڈ 25377. دراوڈي 25378. دراورك 25379. دراوڑ 25380. دراوڑك 25381. دراوك 25382. دراوكا 25383. دراوكر 25384. دراون 25385. دراونا 25386. درایت 25387. درب 25388. دربار 25389. درباري 25390. دربان 25391. دربڑ 25392. دربست 25393. دربل 25394. دربند 25395. دربندي 25396. دربہرا 25397. دربھہ 25398. دربی 25399. درپ 25400. درپا 25401. درپن 25402. درپی 25403. درپی 25404. درپیش 25405. درت 25406. درت 25407. درج
«
Previous

دبلاءی

»
Next
दबलाई ु dublā`ī[dublā, q.v.+ā`ī= Prk. अइआ=S. aff. ता+इका], s.f.=dublāpā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.