Previous 200 Entries17811. تہور 17812. تھورنا 17813. تھوڑ 17814. تھوڑ 17815. تھوڑا 17816. تھوڑي17817. تہوع 17818. تھوك 17819. تھوك 17820. تھوكنا 17821. تھول 17822. تہون 17823. تہون 17824. تہون 17825. تھونبا 17826. تھونی 17827. تھونیا 17828. تھوها 17829. تھوهر 17830. تہی 17831. تہی 17832. تہیات 17833. تھیر 17834. تھیكر 17835. تھیكرا 17836. تھیگلی 17837. تھیلا 17838. تھیلی 17839. تھیلیا 17840. تہین 17841. تھینتھا 17842. تھینورا 17843. تہیہ 17844. تھیوا 17845. تھیی تھیی 17846. توءی 17847. توءی 17848. توپ 17849. توپانا 17850. توپڑا 17851. توپك 17852. توپنا 17853. توت 17854. توتا 17855. توتا 17856. توتا 17857. توتءی 17858. توتر 17859. توترانا 17860. توتك 17861. توتلا 17862. توتلانا 17863. توتن 17864. توتنا 17865. توتہ 17866. توتو 17867. توتو 17868. توتی 17869. توتی 17870. توتیا 17871. توٹا 17872. توٹك 17873. توجہ 17874. توجہات 17875. توجیہ 17876. توچ 17877. توچا 17878. توحش 17879. توحید 17880. تود 17881. تودجات 17882. تودري 17883. تودہ 17884. تودیع 17885. تودیہ 17886. تور 17887. تور 17888. تور 17889. تور 17890. تور 17891. تورا 17892. تورا 17893. تورا 17894. تورات 17895. توران 17896. تورانی 17897. تورت 17898. تورگ 17899. تورن 17900. تورن 17901. تورہ 17902. تورهی 17903. توري 17904. توري 17905. توري 17906. توري 17907. توري 17908. توریت 17909. توز 17910. توزي 17911. توزیع 17912. توڑ 17913. توڑا 17914. توڑا 17915. توڑانا 17916. توڑٹا 17917. توڑل 17918. توڑنا 17919. توڑہ 17920. توڑواءی 17921. توڑوانا 17922. توڑي 17923. توڑي 17924. توڑیا 17925. توس 17926. توسدان 17927. توسط 17928. توسك 17929. توسل 17930. توسن 17931. توش 17932. توشٹا 17933. توشٹی 17934. توشدان 17935. توشك 17936. توشك 17937. توشن 17938. توشنا 17939. توشہ 17940. توشہ 17941. توشی 17942. توشیح 17943. توصیف 17944. توضو 17945. توضیح 17946. توضیع 17947. توطن 17948. توفیر 17949. توفیق 17950. توقر 17951. توقع 17952. توقف 17953. توقیر 17954. توقیع 17955. توك 17956. توكارنا 17957. توكل 17958. توكیل 17959. تول 17960. تول 17961. تول 17962. تولا 17963. تولا 17964. تولا 17965. تولا 17966. تولاءی 17967. تولانا 17968. تولت 17969. تولد 17970. تولك 17971. تولنا 17972. تولہ 17973. تولہ 17974. تولواءی 17975. تولی 17976. تولی 17977. تولی 17978. تولیا 17979. تولیا 17980. تولیت 17981. تولید 17982. تومبري 17983. تومبڑي 17984. تومر 17985. تومرا 17986. تومري 17987. تومڑا 17988. تومڑي 17989. تومنا 17990. تومیا 17991. تون 17992. تون 17993. تون 17994. تون 17995. تون 17996. تونا 17997. تونبا 17998. تونبڑا 17999. تونبڑي 18000. تونبڑیا 18001. تونبنا 18002. تونبی 18003. تونبیا 18004. توند 18005. توندالا 18006. توندل 18007. توندو 18008. توندي 18009. توندي 18010. توندیل
«
Previous

تھوڑي

»
Next
थूड़ी thūṛī, थोड़ी thoṛī(thū, q.v.+ṛī, fem. of ṛe or aṛe, q.v.), intj. Ah!, fie!, for shame! (see thuṛī).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.