Previous 200 Entries17629. تھان 17630. تہان 17631. تھانا 17632. تہانا 17633. تھانب 17634. تھانبنا17635. تھانبھنا 17636. تھانبھہ 17637. تھانجات 17638. تھانك 17639. تھانگ 17640. تھانگنا 17641. تھانگی 17642. تھانگیا 17643. تھانہ 17644. تھانولا 17645. تھانی 17646. تھانی 17647. تھاہ 17648. تھاهی 17649. تھاور 17650. تھاوس 17651. تھاول 17652. تہاون 17653. تھءی 17654. تھایت 17655. تھپانا 17656. تھپڑ 17657. تھپڑا 17658. تھپڑانا 17659. تھپڑي 17660. تھپك 17661. تھپكنا 17662. تھپنا 17663. تھپنا 17664. تھپنا 17665. تھپیڑ 17666. تھپیڑا 17667. تھت 17668. تہتر 17669. تہتك 17670. تھتكارا 17671. تھتكارنا 17672. تھتكاري 17673. تھتھانا 17674. تھتھنی 17675. تہتے 17676. تہجد 17677. تہجی 17678. تہدید 17679. تہذیب 17680. تھؤر 17681. تھر 17682. تھر 17683. تھر 17684. تہر 17685. تہرا 17686. تہرا 17687. تھرانا 17688. تھرانا 17689. تہرانا 17690. تہراوٹ 17691. تھرتا 17692. تھرتھر 17693. تھرتھرانا 17694. تھرتھرانا 17695. تھرتھراها 17696. تھرتھراهٹ 17697. تھرتھري 17698. تھركنا 17699. تھرهرانا 17700. تھرهرنا 17701. تھریا 17702. تھڑا 17703. تھڑدلا 17704. تھڑكنا 17705. تھڑنا 17706. تھڑي 17707. تھڑي 17708. تہس نہس 17709. تھك 17710. تھكا 17711. تھكا 17712. تھكا 17713. تھكاءی 17714. تھكاءی 17715. تھكان 17716. تھكانا 17717. تھكانا 17718. تھكاهٹ 17719. تھكاو 17720. تھكاوٹ 17721. تھكت 17722. تھك تھك 17723. تھكتھكانا 17724. تھكنا 17725. تہكنا 17726. تھكہاءی 17727. تھگت 17728. تھگلا 17729. تھگلی 17730. تأهل 17731. تھل 17732. تھلا 17733. تھل تھل 17734. تھلتھل 17735. تھلتھلا 17736. تھلتھلانا 17737. تھلكنا 17738. تہلكہ 17739. تھلیا 17740. تہلیل 17741. تھم 17742. تھمانا 17743. تھمب 17744. تھمبا 17745. تھمبا 17746. تھمبنا 17747. تھمبھانا 17748. تھمبھنا 17749. تھمبھہ 17750. تھمبھہ 17751. تھمبھہ 17752. تہمت 17753. تہمتی 17754. تھمڑا 17755. تھمنا 17756. تھن 17757. تہن 17758. تہن 17759. تہن 17760. تہنءت 17761. تھنب 17762. تھنبنا 17763. تھنبھنا 17764. تھنبھہ 17765. تہنوا 17766. تہنوان 17767. تھنی 17768. تھنی 17769. تھنیسري 17770. تھنیسوري 17771. تھنیشوري 17772. تھنیلا 17773. تھہ 17774. تھہرانا 17775. تھو 17776. تھوا 17777. تہوا 17778. تہوار 17779. تھواڑ 17780. تہوان 17781. تھوءی 17782. تھوبڑ 17783. تھوبڑا 17784. تھوپ 17785. تھوپ 17786. تھوپڑا 17787. تھوپنا 17788. تھوپنا 17789. تھوپی 17790. تھوپیانا 17791. تھوت 17792. تھوتا 17793. تھوتر 17794. تھوترا 17795. تھوتڑا 17796. تھوتلا 17797. تھوتنی 17798. تھوتھا 17799. تھوتھر 17800. تھوتھرا 17801. تھوتھڑا 17802. تھوتھلا 17803. تھوتھن 17804. تھوتھن 17805. تھوتھن 17806. تھوتھنا 17807. تھوتھنی 17808. تھوتھہ 17809. تھور 17810. تھور 17811. تہور 17812. تھورنا 17813. تھوڑ 17814. تھوڑ 17815. تھوڑا 17816. تھوڑي 17817. تہوع 17818. تھوك 17819. تھوك 17820. تھوكنا 17821. تھول 17822. تہون 17823. تہون 17824. تہون 17825. تھونبا 17826. تھونی 17827. تھونیا 17828. تھوها
«
Previous

تھانبنا

»
Next
थांबना thāṅbnā= H تھانبھنا थांभनाthāṅbhnāv.t.=thāmbhnā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.