Previous 200 Entries17993. تون 17994. تون 17995. تون 17996. تونا 17997. تونبا 17998. تونبڑا17999. تونبڑي 18000. تونبڑیا 18001. تونبنا 18002. تونبی 18003. تونبیا 18004. توند 18005. توندالا 18006. توندل 18007. توندو 18008. توندي 18009. توندي 18010. توندیل 18011. توندیلا 18012. تونڈي 18013. تونس 18014. تونسا 18015. تونسنا 18016. تونگر 18017. تونگري 18018. تونیر 18019. توهم 18020. توهن 18021. توهنا 18022. توهو 18023. توهی 18024. توهی 18025. توهین 18026. توور 18027. توور 18028. توي 18029. تویہ 18030. تی 18031. تے 18032. تے 18033. تی 18034. تی 18035. تیا 18036. تیا 18037. تیا 18038. تیاجیہ 18039. تیار 18040. تیاري 18041. تیءس 18042. تیاگ 18043. تیاگت 18044. تیاگن 18045. تیاگن 18046. تیاگنا 18047. تیاگی 18048. تیپچی 18049. تیپھن 18050. تیپی 18051. تیت 18052. تیتا 18053. تیتا 18054. تیتا 18055. تیتالا 18056. تیتالیس 18057. تیتر 18058. تیتر 18059. تیتري 18060. تیتري 18061. تیتریك 18062. تیتریہ 18063. تیتك 18064. تیتل 18065. تیتی 18066. تی تی 18067. تیتیس 18068. تیج 18069. تیج 18070. تیجا 18071. تیجس 18072. تیجسوي 18073. تیجسوي 18074. تیجسی 18075. تیجسی 18076. تیجنا 18077. تیجنا 18078. تیجنك 18079. تیجنی 18080. تیجومنتھہ 18081. تیجونت 18082. تیر 18083. تیر 18084. تیر 18085. تیر 18086. تیرا 18087. تیراكی 18088. تیرتھہ 18089. تیرتھہ 18090. تیرج 18091. تیرس 18092. تیرس 18093. تیرگی 18094. تیرمار 18095. تیرنا 18096. تیرنہ 18097. تیرہ 18098. تیرہ 18099. تیرهان 18100. تیرهوان 18101. تیروان 18102. تیریج 18103. تیز 18104. تیزك 18105. تیزي 18106. تیس 18107. تیس 18108. تیس 18109. تیسا 18110. تیسرا 18111. تیسري 18112. تیسن 18113. تیسوان 18114. تیسے 18115. تیسی 18116. تیشہ 18117. تیشہ 18118. تیغ 18119. تیغا 18120. تیغہ 18121. تیقظ 18122. تیقن 18123. تیكار 18124. تیكت 18125. تیكٹ 18126. تیكٹ 18127. تیكٹھہ 18128. تیكٹھہ 18129. تیكشن 18130. تیكشنتا 18131. تیكشنتا 18132. تیكشنتو 18133. تیكشنتو 18134. تیكنا 18135. تیكھا 18136. تیكھر 18137. تیكور 18138. تیل 18139. تیل 18140. تیلڑي 18141. تیلك 18142. تیلن 18143. تیلنگ 18144. تیلنگا 18145. تیلنی 18146. تیلی 18147. تیلی 18148. تیلیا 18149. تیمار 18150. تیمم 18151. تیمن 18152. تیمنی 18153. تین 18154. تین 18155. تین 18156. تین 18157. تینءو 18158. تینءو 18159. تینتالیس 18160. تینتیس 18161. تیندو 18162. تیندوا 18163. تیننی 18164. تینہو 18165. تینہو 18166. تینہو 18167. تینی 18168. تینی 18169. تیہ 18170. تیہ 18171. تیہا 18172. تیہارا 18173. تیہارو 18174. تیہر 18175. تیہرا 18176. تیہو 18177. تیہی 18178. تیو 18179. تیور 18180. تیور 18181. تیورانا 18182. تیورتا 18183. تیورتا 18184. تیورتو 18185. تیورتو 18186. تیورس 18187. تیورہ 18188. تیورهی 18189. تیوري 18190. تیوري 18191. تیوڑي 18192. تیوڑي
«
Previous

تونبڑا

»
Next
तोंबड़ा toṅbṛā, तूबड़ा tūṅbṛā, = H تونبا तोंबा toṅbā, तूंबा tūṅbā, s.m.=tumbā; tomṛā, qq.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.