Previous 200 Entries11044. بیوپار 11045. بیوپاري 11046. بیوت 11047. بیوت 11048. بیوتات 11049. بیوتنا11050. بیوٹنا 11051. بیورا 11052. بیورت 11053. بیوستھا 11054. بیوگ 11055. بیوگی 11056. بیونت 11057. بیونتنا 11058. بیونٹ 11059. بیونٹنا 11060. بیونگا 11061. بیونگی 11062. بیوہ 11063. بیوهار 11064. بیوهاري 11065. بیوهر 11066. بیوهرا 11067. بیوهریا 11068. بیوي 11069. بیوي 11070. بیی 11071. بییا 11072. بییہار 11073. پ 11074. پ 11075. پ 11076. پ 11077. پ 11078. پ 11079. پا 11080. پا 11081. پا 11082. پا 11083. پاءی 11084. پاءی 11085. پاءی 11086. پاءی 11087. پاءیز 11088. پاءیزہ 11089. پاءین 11090. پاءین 11091. پاءینتی 11092. پاءینچہ 11093. پاءینی 11094. پاپ 11095. پاپا 11096. پاپا 11097. پاپر 11098. پاپر 11099. پاپڑ 11100. پاپڑ 11101. پاپڑا 11102. پاپشٹھہ 11103. پاپن 11104. پاپن 11105. پاپنی 11106. پاپی 11107. پاپی 11108. پاپیا 11109. پاپیا 11110. پات 11111. پات 11112. پات 11113. پات 11114. پات 11115. پاتا 11116. پاتا 11117. پاتا 11118. پاتال 11119. پاتت 11120. پاتر 11121. پاتر 11122. پاتر 11123. پاتر 11124. پاتر 11125. پاتر 11126. پاترتا 11127. پاترتا 11128. پاترتا 11129. پاتریا 11130. پاتك 11131. پاتك 11132. پاتك 11133. پاتك 11134. پاتك 11135. پاتكوا 11136. پاتكوا 11137. پاتكی 11138. پاتلا 11139. پاتلی 11140. پاتن 11141. پاتنجل 11142. پاتھر 11143. پاتھس 11144. پاتھنا 11145. پاتھہ 11146. پاتھییہ 11147. پاتی 11148. پاتیلا 11149. پاتیلا 11150. پاتیلہ 11151. پاتیلہ 11152. پاٹ 11153. پاٹ 11154. پاٹ 11155. پاٹا 11156. پاٹل 11157. پاٹلا 11158. پاٹلی 11159. پاٹمبر 11160. پاٹن 11161. پاٹن 11162. پاٹن 11163. پاٹنا 11164. پاٹھا 11165. پاٹھان 11166. پاٹھت 11167. پاٹھك 11168. پاٹہكا 11169. پاٹھكا 11170. پاٹھمار 11171. پاٹھن 11172. پاٹھہ 11173. پاٹھی 11174. پاٹھین 11175. پاٹھیہ 11176. پاٹو 11177. پاٹوپل 11178. پاٹوك 11179. پاٹونی 11180. پاٹی 11181. پاٹی 11182. پاٹی 11183. پاٹیر 11184. پاجی 11185. پاجیانہ 11186. پاجیپن 11187. پاجیپن 11188. پاجیپنا 11189. پاجیپنا 11190. پاچ 11191. پاچ 11192. پاچك 11193. پاچك 11194. پاچل 11195. پاچن 11196. پاچنا 11197. پاچنك 11198. پاچنی 11199. پاچہ 11200. پاچھل 11201. پاچھل 11202. پاچھلا 11203. پاچھلا 11204. پاچھنا 11205. پاچھہ 11206. پاچھہ 11207. پاچھے 11208. پاچھے 11209. پاچھین 11210. پاچھین 11211. پاد 11212. پاد 11213. پادارتھہ 11214. پاداش 11215. پاداشت 11216. پادراكیڑا 11217. پادزهر 11218. پادشاهانہ 11219. پادشاهت 11220. پادشاهہ 11221. پادشاهی 11222. پادشہ 11223. پادك 11224. پادكا 11225. پادنا 11226. پادها 11227. پادو 11228. پادو 11229. پادودك 11230. پادوك 11231. پادي 11232. پادي 11233. پادیہ 11234. پاڈها 11235. پاڈها 11236. پاڈهی 11237. پار 11238. پار 11239. پارا 11240. پارا 11241. پاراپار 11242. پاراشر 11243. پاراشري
«
Previous

بیوتنا

»
Next
ब्योतना byotnā, = H بیوٹنا ब्योटनाbyoṭnā, v.t.=byoṅtnā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.