Previous 200 Entries10605. بیا 10606. بیا 10607. بیا 10608. بیا 10609. بیاءی 10610. بیابان10611. بیابانی 10612. بیاپار 10613. بیاپاري 10614. بیاپنا 10615. بیاج 10616. بیاجو 10617. بیاجی 10618. بیادها 10619. بیادهت 10620. بیادهہ 10621. بیادهہ 10622. بیادهی 10623. بیار 10624. بیار 10625. بیار 10626. بیارتھہ 10627. بیاري 10628. بیاري 10629. بیاز 10630. بیاس 10631. بیاس 10632. بیاسی 10633. بیاض 10634. بیاكرن 10635. بیاكرن 10636. بیاكرنی 10637. بیاكل 10638. بیاكھیا 10639. بیاكھیا 10640. بیاكھیان 10641. بیال 10642. بیال 10643. بیالا 10644. بیالو 10645. بیالیس 10646. بیان 10647. بیان 10648. بیان 10649. بیانا 10650. بیانا 10651. بیانت 10652. بیانو 10653. بیاہ 10654. بیاها 10655. بیاهتا 10656. بیاهلا 10657. بیاهلی 10658. بیاهن 10659. بیاهنا 10660. بیاهنا 10661. بیاهی 10662. بیاولا 10663. بیاولی 10664. بیایام 10665. بیب 10666. بیب 10667. بیبل 10668. بیبھو 10669. بیبی 10670. بیپار 10671. بیپاري 10672. بیت 10673. بیت 10674. بیت 10675. بیت 10676. بیتا 10677. بیتال 10678. بیتر 10679. بیترا 10680. بیترنی 10681. بیتل 10682. بیتلا 10683. بیتلا 10684. بیتن 10685. بیتنا 10686. بیتھت 10687. بیتھہ 10688. بیتھی 10689. بیتیت 10690. بیٹ 10691. بیٹ 10692. بیٹ 10693. بیٹا 10694. بیٹن 10695. بیٹنا 10696. بیٹھا 10697. بیٹھا 10698. بیٹھاءی 10699. بیٹھارنا 10700. بیٹھالنا 10701. بیٹھانا 10702. بیٹھاو 10703. بیٹھك 10704. بیٹھكا 10705. بیٹھكی 10706. بیٹھلانا 10707. بیٹھن 10708. بیٹھنا 10709. بیٹھہ 10710. بیٹھہ 10711. بیٹھوان 10712. بیٹوا 10713. بیٹی 10714. بیٹیا 10715. بیج 10716. بیجاءی 10717. بیجابركھنڈ 10718. بیجار 10719. بیجر 10720. بیجك 10721. بیجلا 10722. بیجنا 10723. بیجنتی 10724. بیجھا 10725. بیجھر 10726. بیجھڑ 10727. بیجھڑا 10728. بیجھڑا 10729. بیجھڑا 10730. بیجھڑا 10731. بیجھنا 10732. بیجھونیا 10733. بیجھیریا 10734. بیجو 10735. بیجوار 10736. بیجی 10737. بیجی 10738. بیجیسر 10739. بیچ 10740. بیچا 10741. بیچا 10742. بیچرا 10743. بیچنا 10744. بیچھا 10745. بیچھو 10746. بیچو 10747. بیچواءی 10748. بیچوانی 10749. بیخ 10750. بید 10751. بید 10752. بید 10753. بید 10754. بید 10755. بیداءی 10756. بیدار 10757. بیداري 10758. بیدانت 10759. بیدانتی 10760. بیدر 10761. بیدستر 10762. بیدق 10763. بیدك 10764. بیدك 10765. بیدكا 10766. بیدن 10767. بیدنا 10768. بیدها 10769. بیدهك 10770. بیدهن 10771. بیدهنا 10772. بیدهنا 10773. بیدهہ 10774. بیدهہ 10775. بیدهی 10776. بیدهیا 10777. بیدوا 10778. بیدي 10779. بیدي 10780. بیدیك 10781. بیڈا 10782. بیر 10783. بیر 10784. بیر 10785. بیر 10786. بیر 10787. بیر 10788. بیأر 10789. بیأر 10790. بیرا 10791. بیرا 10792. بیرا 10793. بیراق 10794. بیراكھیري 10795. بیراگ 10796. بیراگا 10797. بیراگن 10798. بیراگن 10799. بیراگنی 10800. بیراگی 10801. بیراگیہ 10802. بیرام 10803. بیرانا 10804. بیرانا
«
Previous

بیابان

»
Next
bayābān, vulg. biyābān (be+āb+ān), s.m. Desert, wilderness:—bayābān-gard, bayābānnavard, adj. & s.m. Traversing deserts;—one who traverses the desert, wanderer:—bayābāni-quds, s.m. The wilderness of Jerusalem.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.