Previous 200 Entries10492. بوزا 10493. بوزنہ 10494. بوزنینہ 10495. بوزہ 10496. بوزہ 10497. بوزینہ10498. بوڑ 10499. بوڑا 10500. بوڑا 10501. بوڑا 10502. بوڑپا 10503. بوڑنا 10504. بوڑنا 10505. بوڑها 10506. بوڑها 10507. بوڑهاپا 10508. بوڑهاپن 10509. بوڑهاپن 10510. بوڑهاپنا 10511. بوڑهی 10512. بوڑهیا 10513. بوڑي 10514. بوڑي 10515. بوڑیا 10516. بوس 10517. بوس 10518. بوسا 10519. بوساطت 10520. بوستان 10521. بوستھا 10522. بوسہ 10523. بوسی 10524. بوسیدگی 10525. بوسیدہ 10526. بوسیلہ 10527. بوغ 10528. بوغرا 10529. بوغما 10530. بوق 10531. بوقت 10532. بوقلمون 10533. بوقلہ 10534. بوك 10535. بوك 10536. بوكا 10537. بوكا 10538. بوكارا 10539. بوكرا 10540. بوكلا 10541. بوكنا 10542. بوكنا 10543. بوكنی 10544. بوكہ 10545. بول 10546. بول 10547. بول 10548. بول 10549. بول 10550. بولا 10551. بولا 10552. بولانا 10553. بولتا 10554. بولنا 10555. بولی 10556. بولی 10557. بوم 10558. بونا 10559. بونا 10560. بونت 10561. بونٹ 10562. بونٹ 10563. بونٹا 10564. بونٹا 10565. بونٹی 10566. بوند 10567. بوندا 10568. بوندا 10569. بوندكی 10570. بوندي 10571. بوندي 10572. بونڈ 10573. بونڈر 10574. بونڈنا 10575. بونڈي 10576. بونڈیانا 10577. بونگ 10578. بونگا 10579. بونگا 10580. بونگی 10581. بونی 10582. بونی 10583. بونی 10584. بوها 10585. بوهاءی 10586. بوهانا 10587. بوهت 10588. بوهرا 10589. بوهري 10590. بوهنی 10591. بوهودیا 10592. بوهی 10593. بوویا 10594. بوي 10595. بویام 10596. بویر 10597. بویرا 10598. بویسیا 10599. بے 10600. بے 10601. بی 10602. بی 10603. بی 10604. بیا 10605. بیا 10606. بیا 10607. بیا 10608. بیا 10609. بیاءی 10610. بیابان 10611. بیابانی 10612. بیاپار 10613. بیاپاري 10614. بیاپنا 10615. بیاج 10616. بیاجو 10617. بیاجی 10618. بیادها 10619. بیادهت 10620. بیادهہ 10621. بیادهہ 10622. بیادهی 10623. بیار 10624. بیار 10625. بیار 10626. بیارتھہ 10627. بیاري 10628. بیاري 10629. بیاز 10630. بیاس 10631. بیاس 10632. بیاسی 10633. بیاض 10634. بیاكرن 10635. بیاكرن 10636. بیاكرنی 10637. بیاكل 10638. بیاكھیا 10639. بیاكھیا 10640. بیاكھیان 10641. بیال 10642. بیال 10643. بیالا 10644. بیالو 10645. بیالیس 10646. بیان 10647. بیان 10648. بیان 10649. بیانا 10650. بیانا 10651. بیانت 10652. بیانو 10653. بیاہ 10654. بیاها 10655. بیاهتا 10656. بیاهلا 10657. بیاهلی 10658. بیاهن 10659. بیاهنا 10660. بیاهنا 10661. بیاهی 10662. بیاولا 10663. بیاولی 10664. بیایام 10665. بیب 10666. بیب 10667. بیبل 10668. بیبھو 10669. بیبی 10670. بیپار 10671. بیپاري 10672. بیت 10673. بیت 10674. بیت 10675. بیت 10676. بیتا 10677. بیتال 10678. بیتر 10679. بیترا 10680. بیترنی 10681. بیتل 10682. بیتلا 10683. بیتلا 10684. بیتن 10685. بیتنا 10686. بیتھت 10687. بیتھہ 10688. بیتھی 10689. بیتیت 10690. بیٹ 10691. بیٹ
«
Previous

بوزینہ

»
Next
būzīna, s.m.=būzna, q.v.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.