Previous 200 Entries6108. بادامی 6109. بادانیہ 6110. بادباقی 6111. بادبباد 6112. بادخور 6113. بادخورا6114. بادر 6115. بادر 6116. بادر 6117. بادرنج 6118. بادرنگ 6119. بادرنگین 6120. بادریسہ 6121. بادریشہ 6122. بادریہ 6123. بادشاہ 6124. بادشاهانہ 6125. بادشاهت 6126. بادشاهی 6127. بادشہ 6128. بادل 6129. بادلا 6130. بادلہ 6131. بادلی 6132. بادلی 6133. بادم 6134. بادنا 6135. بادنجان 6136. بادہ 6137. بادها 6138. بادها 6139. بادهت 6140. بادهك 6141. بادهن 6142. بادهنا 6143. بادهہ 6144. بادهی 6145. بادهیہ 6146. بادي 6147. بادي 6148. بادي 6149. بادیان 6150. بادیہ 6151. بادیہ 6152. باڈهنا 6153. باڈهہ 6154. باڈو 6155. بءر 6156. بار 6157. بار 6158. بار 6159. بار 6160. بار 6161. بار 6162. بار 6163. بارا 6164. بارا 6165. بارا 6166. بارا 6167. بارا 6168. بارا 6169. بارابار 6170. بارات 6171. بارادہ 6172. باران 6173. بارانی 6174. باراہ 6175. باراهی 6176. بارتا 6177. بارتگ 6178. بارج 6179. بارجات 6180. بارجاي 6181. بارجہ 6182. بارچہ 6183. بارد 6184. بارد 6185. بارز 6186. بارش 6187. بارك اﷲ 6188. بارگیر 6189. بارمبار 6190. بارن 6191. بارنا 6192. بارنا 6193. بارنبار 6194. بارنبہ 6195. بارندگی 6196. بارندہ 6197. بارنی 6198. بارہ 6199. بارہ 6200. بارہ 6201. بارها 6202. بارهان 6203. بارهان 6204. بارهوان 6205. بارهوان 6206. بارهی 6207. بارو 6208. بارو 6209. بارو 6210. باروان 6211. باروت 6212. بارود 6213. باري 6214. باري 6215. باري 6216. باري 6217. باري 6218. باري 6219. باري 6220. باریاب 6221. باریچر 6222. باریك 6223. باریكی 6224. باز 6225. باز 6226. باز 6227. بازار 6228. بازارو 6229. بازاري 6230. بازرگان 6231. بازگانی 6232. بازگون 6233. بازندہ 6234. بازو 6235. بازي 6236. بازیچہ 6237. باڑ 6238. باڑ 6239. باڑ 6240. باڑ 6241. باڑا 6242. باڑهنا 6243. باڑهنا 6244. باڑهہ 6245. باڑهہ 6246. باڑهھی 6247. باڑهھی 6248. باڑهی 6249. باڑهی 6250. باڑهیا 6251. باڑو 6252. باڑي 6253. باڑیا 6254. باس 6255. باس 6256. باس 6257. باسا 6258. باسا 6259. باسا 6260. باسانی 6261. باستان 6262. باستو 6263. باسٹھہ 6264. باسر 6265. باسري 6266. باسك 6267. باسك 6268. باسك 6269. باسكی 6270. باسكی 6271. باسلیق 6272. باسمتی 6273. باسن 6274. باسن 6275. باسن 6276. باسنا 6277. باسنا 6278. باسنا 6279. باسنا 6280. باسو 6281. باسودیو 6282. باسی 6283. باسی 6284. باسیان 6285. باش 6286. باشا 6287. باش بود 6288. باشد 6289. باشندہ 6290. باشہ 6291. باشین 6292. باصرہ 6293. باصلہ 6294. باطل 6295. باطلی 6296. باطن 6297. باطنی 6298. باعتبار 6299. باعث 6300. باغ 6301. باغات 6302. باغاتی 6303. باغاتی 6304. باغایتی 6305. باغایتی 6306. باغچہ 6307. باغرہ
«
Previous

بادخورا

»
Next
bād-ḵẖorā, s.m. Scald-head, Tinea capitis.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.