Previous 200 Entries6074. باج 6075. باج 6076. باج 6077. باج 6078. باجا 6079. باجرا6080. باجرہ 6081. باجري 6082. باجگاج 6083. باجن 6084. باجنا 6085. باجنتري 6086. باجو 6087. باجی 6088. باجی 6089. باچا 6090. باچك 6091. باچنا 6092. باچھا 6093. باچھل 6094. باچھنا 6095. باچھنا 6096. باچھہ 6097. باچیہ 6098. باخا 6099. باختہ 6100. باخہ 6101. باد 6102. باد 6103. باد 6104. باد 6105. بادار 6106. بادام 6107. بادامہ 6108. بادامی 6109. بادانیہ 6110. بادباقی 6111. بادبباد 6112. بادخور 6113. بادخورا 6114. بادر 6115. بادر 6116. بادر 6117. بادرنج 6118. بادرنگ 6119. بادرنگین 6120. بادریسہ 6121. بادریشہ 6122. بادریہ 6123. بادشاہ 6124. بادشاهانہ 6125. بادشاهت 6126. بادشاهی 6127. بادشہ 6128. بادل 6129. بادلا 6130. بادلہ 6131. بادلی 6132. بادلی 6133. بادم 6134. بادنا 6135. بادنجان 6136. بادہ 6137. بادها 6138. بادها 6139. بادهت 6140. بادهك 6141. بادهن 6142. بادهنا 6143. بادهہ 6144. بادهی 6145. بادهیہ 6146. بادي 6147. بادي 6148. بادي 6149. بادیان 6150. بادیہ 6151. بادیہ 6152. باڈهنا 6153. باڈهہ 6154. باڈو 6155. بءر 6156. بار 6157. بار 6158. بار 6159. بار 6160. بار 6161. بار 6162. بار 6163. بارا 6164. بارا 6165. بارا 6166. بارا 6167. بارا 6168. بارا 6169. بارابار 6170. بارات 6171. بارادہ 6172. باران 6173. بارانی 6174. باراہ 6175. باراهی 6176. بارتا 6177. بارتگ 6178. بارج 6179. بارجات 6180. بارجاي 6181. بارجہ 6182. بارچہ 6183. بارد 6184. بارد 6185. بارز 6186. بارش 6187. بارك اﷲ 6188. بارگیر 6189. بارمبار 6190. بارن 6191. بارنا 6192. بارنا 6193. بارنبار 6194. بارنبہ 6195. بارندگی 6196. بارندہ 6197. بارنی 6198. بارہ 6199. بارہ 6200. بارہ 6201. بارها 6202. بارهان 6203. بارهان 6204. بارهوان 6205. بارهوان 6206. بارهی 6207. بارو 6208. بارو 6209. بارو 6210. باروان 6211. باروت 6212. بارود 6213. باري 6214. باري 6215. باري 6216. باري 6217. باري 6218. باري 6219. باري 6220. باریاب 6221. باریچر 6222. باریك 6223. باریكی 6224. باز 6225. باز 6226. باز 6227. بازار 6228. بازارو 6229. بازاري 6230. بازرگان 6231. بازگانی 6232. بازگون 6233. بازندہ 6234. بازو 6235. بازي 6236. بازیچہ 6237. باڑ 6238. باڑ 6239. باڑ 6240. باڑ 6241. باڑا 6242. باڑهنا 6243. باڑهنا 6244. باڑهہ 6245. باڑهہ 6246. باڑهھی 6247. باڑهھی 6248. باڑهی 6249. باڑهی 6250. باڑهیا 6251. باڑو 6252. باڑي 6253. باڑیا 6254. باس 6255. باس 6256. باس 6257. باسا 6258. باسا 6259. باسا 6260. باسانی 6261. باستان 6262. باستو 6263. باسٹھہ 6264. باسر 6265. باسري 6266. باسك 6267. باسك 6268. باسك 6269. باسكی 6270. باسكی 6271. باسلیق 6272. باسمتی 6273. باسن
«
Previous

باجرا

»
Next
= H باجرہ बाजरा bājrā[S. वाज+र, 'food'], s.m. A species of panic or millit, panicum spicatum (it is, par excellence, the 'food' of the poorer classes):—bājrā-sābikharnā, 'To be scattered like bājrā'; to be restless, uneasy, disturbed; to be weary or tired:—bājrā-murg, s.m. A speckled fowl (particularly a black fowl with yellow spots of the size of a grain of bājrā).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.