Previous 200 Entries869. اتشكت 870. اتشكتتا 871. آتشی 872. اتشی 873. اتشیت 874. آتشین875. اتصاف 876. اتصال 877. اتفاق 878. اتفاقًًا 879. اتفاقات 880. اتفاقیہ 881. اتقا 882. اتقاف 883. اتقافی 884. اتقیا 885. اتك 886. اتكا 887. آتكاري 888. اتكال 889. اتكاي 890. اتكٹ 891. اتكرش 892. اتكرشتا 893. اتكرشٹ 894. اتكل 895. اتكنٹھا 896. اتكنٹھت 897. اتكنٹھہ 898. اتگپت 899. اتگت 900. اتگربت 901. اتگندهہ 902. اتگھن 903. اتل 904. اتل 905. اتلا 906. اتلت 907. اتلڑ 908. اتلیہ 909. آتم 910. اتم 911. اتم 912. آتما 913. اتمام 914. آتمبدهہ 915. اتمتا 916. آتمك 917. اتمكاف 918. آتمكتا 919. آتمیہ 920. اتن 921. اتنا 922. اتنا 923. اتنت 924. اتند 925. آتنك 926. اتنگ 927. آتنگ 928. اتنون 929. اتھا 930. اتھاءین 931. اتھاپن 932. اتہاس 933. اتہاس 934. اتہام 935. اتھان 936. اتھاہ 937. اتھت 938. اتہرش 939. آتھرون 940. اتھرون 941. اتھرین 942. اتھك 943. اتھل 944. اتھل 945. اتھل 946. اتھلا 947. اتھلا 948. اتھلانا 949. اتھل پتھل 950. اتھلنا 951. اتھماس 952. اتھمنا 953. اتھہ 954. اتھوا 955. آتو 956. اتو 957. اتو 958. اتوار 959. اتواس 960. اتوسترت 961. اتوش 962. اتوشا 963. اتوكش 964. اتوگر 965. اتول 966. اتولن 967. آتون 968. اتوییی 969. اتی 970. اتے 971. اتے 972. اتے 973. اتی 974. اتیاچار 975. اتیاچاري 976. اتیاد 977. اتیادك 978. اتیانند 979. اتیانندتا 980. اتیاوشیك 981. آتی پاتی 982. اتیت 983. اتیجا 984. اتیرتھہ 985. اتیرن 986. اتیرن 987. اتیس 988. اتیك 989. اتیك 990. اتیكت 991. اتیكت 992. اتیكشن 993. اتیكشنتا 994. اتیلپ 995. اتینت 996. اتینتتا 997. اتیندري 998. اتیہاس 999. اتیو 1000. اتیوتم 1001. اتیور 1002. اتیی 1003. اثاث 1004. اثاثہ 1005. آثار 1006. آثار 1007. اثبات 1008. اثر 1009. اثقل 1010. اثنا 1011. اثناعشر 1012. اثناعشري 1013. اثیر 1014. اثیم 1015. آٹ 1016. آٹا 1017. اٹا 1018. اٹا 1019. آٹاٹارا 1020. اٹارا 1021. اٹاري 1022. اٹال 1023. اٹالا 1024. اٹالكا 1025. اٹالی 1026. آٹاماٹی 1027. اٹانا 1028. اٹپٹ 1029. اٹپٹانا 1030. اٹپٹانگ 1031. اٹپٹانگی 1032. اٹپٹھی 1033. اٹپٹی 1034. اٹٹ 1035. اٹج 1036. اٹ سٹ 1037. اٹك 1038. اٹكا 1039. اٹكا 1040. اٹكانا 1041. اٹكاو 1042. اٹكاونا 1043. اٹكر 1044. اٹكر 1045. اٹكرلیس 1046. اٹكل 1047. اٹكلنا 1048. اٹكلی 1049. اٹك مٹك 1050. اٹكنا 1051. اٹكنا 1052. اٹكھیل 1053. اٹكھیلپن 1054. اٹكھیلپنا 1055. اٹكھیلن 1056. اٹكھیلی 1057. اٹل 1058. اٹلتا 1059. اٹم 1060. اٹمبر 1061. آٹم پاٹم 1062. اٹن 1063. اٹن 1064. آٹنا 1065. اٹنا 1066. اٹنگن 1067. اٹنگی 1068. اٹنی
«
Previous

آتشین

»
Next
ātishīn, = P آتشی ātishī,adj. Of fire, composed of fire (as the Jinn, etc.); fiery, hot, passionate, irascible, choleric:—ātishī-ā`īna, s.m. A burning-glass; a glass digester in which herbs, roots, seeds, etc. are subjected to a sand bath and macerated in the heat of the sun; a glass retort:—ātishī-shīsha, s.m. Idem:—ātishī-golā, s.m. A bomb-shell:—ātishīn-āb, s.m. Red wine:—ātishīn-ḵẖo, adj.=ātish-mizāj, q.v. s.v. آتش ātish.
Origin: Persian

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.